Dokument Analýza byl v pondělí 20. prosince 2021 publikován ve své finální podobě po zapracování připomínek Pracovní skupiny. Souhrnná analýza vnitřních silných / slabých stránek a vnějších příležitostí / hrozeb mobility v řešeném území upozorňuje na důležitá zjištění a závěry analýzy. Jako takové se budou nepochybně odrážet v navazující návrhové části, ať již na jejím počátku při hledání společné vize mobility, tak později při provádění prioritizace navrhovaných opatření.

Silné stránky

 • Veřejná doprava obsluhuje největší podíl cest v oblasti ITI
 • Zakotvení principů udržitelné mobility v samosprávě
 • Cenově dostupná veřejná doprava
 • Centrální přestupní bod hlavní nádraží
 • Moderní systém MHD ve všech ohledech
 • Obnovený vozový park veřejné linkové dopravy
 • Slibně se rozvíjející preference MHD v Plzni
 • Vysoký podíl elektrifikované veřejné dopravy
 • Vynikající pěší dostupnost veřejné dopravy
 • Dobrá pěší dostupnost centrální oblasti Plzně
 • Vedení cyklotras podél vodních toků

Slabé stránky

 • Nevyužitý potenciál železnice v organizaci systému
 • Nespolehlivost železniční dopravy
 • Nízká úroveň integrace MHD a příměstské / regionální dopravy
 • Nevyhovující podoba přestupních bodů i samotných železničních zastávek
 • Nízká cestovní rychlost veřejné dopravy
 • Nesoulad dopravní obslužnosti pro město Plzeň a okolní region
 • Pomalá reakce veřejné dopravy na územní rozvoj
 • Neúplná datová základna veřejné dopravy
 • Slabá nabídka záchytného parkování P+R a B+R
 • Problémová dostupnost terminálů veřejné dopravy
 • Chybějící infrastruktura pro chodce u zatížených komunikací
 • Nesouvislá síť cyklistických stezek
 • Absence cyklistických opatření v hlavním dopravním prostoru
 • Nedostatečné zázemí pro cyklistiku ve veřejném prostoru
 • Přetrvávající bariéry v aktivní mobilitě
 • Vysoké intenzity automobilové dopravy v zástavbě měst a obcí
 • Slabá regulace parkování
 • Přenos kongescí na komunikační síti do veřejné dopravy

Příležitosti

 • Rozvětvená síť železničních tratí kolem Plzně
 • Nová infrastruktura v železničním uzlu Plzeň
 • Rekonstrukce železniční infrastruktury mimo Plzeň
 • Dostupná páteřní komunikační síť
 • Investice do silniční infrastruktury
 • Dotační podpora projektů v dopravě
 • Spolupráce se zaměstnavateli
 • Spolupráce veřejných a soukromých poskytovatelů služeb

Hrozby

 • Absence integrovaného plánování mezi různými aktéry
 • Plzeň bez vysokorychlostní železnice
 • Nefunkční spolupráce s developery
 • Nízká hustota osídlení
 • Napjaté veřejné rozpočty
 • Změna dopravního chování po pandemii
 • Ohrožení chodců jinými uživateli
 • Trendy v citylogistice

Hlavní dokument a souhrnná problémová mapa jsou k dispozici v sekci Ke stažení. Pokud vás zajímají i další přílohy Analýzy, kontaktujte nás prosím ohledně jejich poskytnutí.