Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje posoudil Strategii udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI podle  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zjištěním úřadu je, že Strategie nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 22. 6. 2022 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA  pod kódem koncepce PLK012K a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel vyjádření celkem od 5 subjektů, z nichž nevyplývá potřeba Strategii dále posuzovat podle zákona. Podrobné závěry zjišťovacího řízení, vydané dne 14. 7. 2022, jsou k dispozici v odkazovaném dokumentu na portálu CENIA.