Ve čtvrtek 18. 8. 2022 se sešla Řídicí skupina Strategie. Jako vrcholový orgán všech zapojených subjektů rozhodovala o finální podobě dokumentu Návrh. Ten přináší v celkem 93 opatření do rozvoje integrovaného dopravního systému, pěší a cyklistické dopravy i sítě pozemních komunikací. Ke stažení je ve formátu PDF na webových stránkách projektu.

  • Rozvoj integrovaného dopravního systému sleduje horizont roku 2040. Proto je optika návrhové části zaostřena na koncept „S-Bahn Plzeň“, který přináší model dopravní obsluhy Plzeňské aglomerace založený na frekventované kolejové dopravě. Aby však mohl být skutečně zaveden, vyžaduje řadu investic nejen do liniové infrastruktury, ale také do přestupních bodů mezi vlaky, linkovými autobusy, MHD. Pozornost je také věnována preferenci autobusové veřejné dopravy, která se sice v Plzni rozbíhá, ale zdaleka nevyčerpala všechny prostorové i technologické možnosti.
  • Kapitola věnovaná pěším a cyklistům navazuje na krajskou koncepci a přináší typová opatření pro zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšení uživatelské přívětivosti infrastruktury a celistvosti a návaznosti sítě pěší i cyklistické infrastruktury. Opatření míří nejen na hranici Plzně a regionu, ale také na propojení páteřních a místních stezek a tras.
  • Bezpečnost je jedním z klíčových témat také pro rozvoj sítě pozemních komunikací. Pro zjištěné nehodové lokality byly vyhledány konkrétní projekty, které mají potenciál nehodovost snížit či problematické místi zcela odstranit. Nejde jen o „notoricky známé“ projekty obchvatů či přestavby křižovatek, ale také o nově identifikovaná opatření ke zlepšení parametrů sítě ve stávající trase, návrhu přeložek komunikací, výstavbě nových propojení či regulaci těžké nákladní dopravy.

Za přítomnosti Pavla Čížka, náměstka hejtmana Plzeňského kraje, a Michala Vozobule, náměstka plzeňského primátora, rovněž členové Řídicí skupiny diskutovali roli nositelů opatření pro připravovaný Akční plán. Ten bude posledním krokem v přípravě Strategie a právě role nositele má zajistit, aby určené organizace dále rozvíjely myšlenky zachycené v Návrhu a dospěly k jejich brzké realizaci.