Participační aktivity

Březen 2021 – workshop Analýza

 • Seznámení odborné veřejnosti s Pracovní skupinou,
 • Sběr podnětů k silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám

Březen 2021 – Názorová mapa dopravy

 • Webová mapové aplikace pro zapojení občanské veřejnosti.
 • Umožňuje vkládání pozitivních i kritických připomínek, s lokalizací podnětu do mapy, zatříděním do problémového okruhu (např. podle užitého druhu dopravy) a možností volného textového komentáře

Duben až červen 2021 – Konzultace

 • Schůzky zástupců odborné veřejnosti S Pracovní skupinou
 • Výměna informací a přijímání podnětů nad rámec společných workshopů

Říjen 2021 – workshop Návrh

 • Rekapitulace průběžných závěrů fáze B ve formě SWOT analýzy
 • Návrh vize mobility a strategických cílů Strategie
 • Pojmenování klíčových oblastí návrhu, které má Strategie rozpracovat v návrhu

Listopad 2021 – panelová diskuse Návrh (raná fáze)

 • Vysvětlení návrhu vize mobility a strategických cílů Strategie
 • Ověření klíčových oblastí návrhu, které má Strategie rozpracovat v návrhu

Březen 2022 – panelová diskuse Návrh (pokročilá fáze)

 • Představení návrhu opatření ve všech oblastech Strategie
 • Obhajoba způsobu prioritizace (třídění) opatření do výsledného návrhu

Červen 2022 – veřejné projednání

 • Projednání návrhové části Strategie v procesu SEA
 • Naplňuje podmínky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Výstupy Strategie

Září 2021 – dokument Analýza

 • Fáze A. Příprava definuje řešené a zájmové území, nastavuje organizační a koordinační kroky včetně participace partnerů (odborná a široká veřejnost);
 • Fáze B.1 Sběr dat a dopravní model se zabývá primárním sběrem dat o intenzitách / směrování dopravy a dopravním chování, vytvořením matematického dopravního modelu;
 • Fáze B.2 Analýza představuje zhodnocení a analýzu současného stavu odvětví dopravy a identifikaci hlavních problémů a jejich příčin i potenciálu pro řešení.

Březen 2022 – dokument Návrh

 • Fáze C. Návrhová část formuluje strategickou vizi mobility a následně ji ověřuje ve veřejné diskuzi, pro Strategii vyhledává měřitelné strategické a specifické cíle a přináší k nim návrh a výběr opatření k realizaci

Září 2022 – dokument Strategie

 • Rekapitulace závěrů všech předchozích fází projektu (fáze A až C).
 • Fáze D. Akční plán doplňuje k přijatému návrhu harmonogram aktivit, náklady a možné zdroje financování, odpovědné nositele a systém monitoringu úspěšnosti Strategie.

Říjen 2022 – souhrn Strategie

 • zjednodušená tiskovina, která komunikuje občanské veřejnosti stěžejní výstupy Strategie, stejně jako průběh její přípravy.