• Návrh: Dokument (.pdf 4 MB)

  Dokument Návrh přináší celkem 93 opatření do rozvoje automobilové, veřejné hromadné, pěší i cyklistické dopravy. Ať již jde o velké infrastrukturní projekty či naopak „měkká“ opatření koncepčního či provozního charakteru, vždy jsou vázána na některý z osmi strategických cílů. Návrh obsahuje tyto kapitoly: Vize a cíle mobility, Integrovaný dopravní systém, Cyklistická a pěší doprava, Síť pozemních komunikací, Prioritizace opatření, Přehled opatření

 • Analýza: Dokument (.pdf 29 MB)

  Dokument Analýza je prvním z trojice výstupů Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI. Znalosti získané o mobilitě v řešeném území představuje v těchto kapitolách: Nastavení projektu, Názorová mapa dopravy, Sběr dopravních dat, Průzkum dopravního chování, Matematický model dopravy, Integrovaný dopravní systém, Cyklistická a pěší doprava, Síť pozemních komunikací, Životní prostředí a lidské zdraví, Souhrnná SWOT analýza.

 • Analýza: Problémová mapa oblasti ITI (.pdf 12 MB)

  Mapa zobrazuje problémové okruhy zjištěné během zpracování analýzy mobility v oblasti ITI: Nehodové lokality, Přestupní uzly, Nevyužitý potenciál P+R, Významný souběh železnice a linkové dopravy, Cestovní časy IAD vs. VHD, Zatížené komunikace s chodci, Technický stav komunikací.

 • Analýza: Problémová mapa Plzně (.pdf 13 MB)

  Mapa nabízí detailnější pohled na zjištěné nedostatky veřejné hromadné dopravy v Plzni: Přestupní uzly, Preference VHD na SSZ, Nízká cestovní rychlost autobusů, trolejbusů a tramvají.

 • Workshop: Záznam (.pdf 257 KB)

  Workshop s odbornou veřejností se uskutečnil v úterý 23. listopadu 2021. Jeho náplní bylo sestavení zásad dopravní politiky oblasti ITI a diskuze k vybraným tématům mobility, které Plzeňskou metropolitní oblast nejvíce trápí.

 • Workshop: Analytické listy (.pdf 2 MB)

  Analytické listy jsou souhrnem našich znalostí o moblitě v Plzeňské metropolitní oblasti ITI. Sloužily jako podklad pro workshop s odbornou veřejností.